KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

İnsanlığın medeniyet yürüyüşünde altın çağ, İslâmi hükümleri hayatın tüm alanlarında tatbik eden İslâm ideolojisinin dünyaya liderliği döneminde yaşanmıştır. İslam toplumu medeniyeti inşa etmede, eğitim ve öğretime gereken önem ve hassasiyeti göstermiş, İslâmi eğitim-öğretimin omuzları üzerinde medeniyetini yükseltmiştir.

Günümüzde ise eğitimin geldiği nokta ve buna paralel olarak gençlerimizin akıbeti ortadadır; çürüme ve yozlaşma doğuran eğitim sistemi içinde kaybolmuş bir gençlik… Sebebi malum; çok uzun süredir beldelerimizdeki eğitim yabancı sömürgeci devletlerin menfaatlerine göre şekillendirilmektedir. Sömürgecilerin amaçları; ümmetin gelecek nesillerinin akidelerini zayıflatmak, İslâm hakkında evlatlarımızın kafalarını karıştırmak ve onları dinlerinden uzaklaştırmaktır. Bunun yanında eğitim, büyük kapitalist şirketlerin ceplerini doldurmaya yarayan bir meta olarak kullanılmaktadır. Eğitimin amacı sömürgecilere göre kapitalist liberal çizgide işçi üretmek iken çalışanlar açısından kariyer edinmek olmuştur.

Kapitalizmin dünya hâkimiyetinden sonra İslâm beldelerinin parlak zihinleri ya Batı ülkelerine göçmekte ya da gayri İslâmi yönetimler tarafından potansiyelleri ümmetin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıp geliştirmek için gerekli araçlardan yoksun bırakılarak beceri ve yetenekleri heba edilmektedir.

Açıkça görülmektedir ki beldelerimizdeki eğitim sektörü gençlerimizin zihinlerini sömürgeleştirmek ve köleleştirmek için bir araç olmuştur. Bu durum gençlerimizin eğitim hayallerini çalan, kırılan hayallerin ve derin hüsranların mekânı olmuştur.

Eğitimin çirkin portresini kendi gözlerimizle görebiliyoruz. Öğrencilerde ahlak bozukluğu, öğretmenlerde artan kalitesizlik, gittikçe anlamsızlaşan öğretim metotları, okulların eksikliği, okul ve kampüslerde altyapı yetersizliği, eğitimde pahalılık, birçok bölgede eğitime erişim eksikliği, gerçek bilim adamı bulmakta yaşanılan zorluklar vb. sorunlara hepimiz aşinayız. Tüm bunlar eğitimde uygulanan yanlış ilkelerin yansımasıdır.

Köklü Değişim Dergisi olarak eğitim ve gençliğin geldiği vakıayı ele aldığımız bu özel sayımızda dünya genelindeki eğitim krizlerinin gerçeklerini ve sebeplerini açıkladık. Geleceğimizi mahveden bu durumun kapitalist ideolojiyi benimsemiş liberal demokratik hükûmetlerin laik eğitim sistemini tatbik etmesiyle ortaya çıktığını gözler önüne sermeye çalıştık.

Yine bu özel sayımızda İslâm beldelerini sömürgeleştirmek için Batı’nın, Müslümanları akidelerinden ve kültürlerinden uzaklaştıran, uyanışlarını ve kalkınmalarını engelleyen eğitim metodu ve malzemelerini yerleştirmesinden, atrıca ümmetin evlatlarını Müslümanların hakiki yaşam ortamlarından kopartıp âdeta laboratuvardaki kobay farelerine dönüştürdüğünden, bilimi ve ilmi hem tatbik edilebilirlikten uzaklaştırarak hem de yerine doğru İslâmi öğretilere aykırı olan akademik dersler doldurarak gençlerimizi Batılı tarzda eğittiğimizden bahsettik.

Bunların yanında Müslümanların “En Hayırlı Ümmet” kimliğini koruyan, İslâmi eğitim nizamını tatbik eden Hilâfet’in gölgesi altında ortaya çıkmış/çıkacak muhteşem bir medeniyete ait nitelikleri de tarif ettik.

Buna ilaveten İslâmi eğitim sisteminde okul ve yükseköğretim kurumlarının profillerine, öğretim metotlarına ikinci Hilâfet Devleti’nin kurulması öncesi günümüz Müslüman nesiller için gereken eğitim stratejilerine de değindik.

Kısacası bu sayımızda İslâm’da eğitimin gerçek amacını, bugünkü eğitim krizlerinin nedenlerini ve geçmişte Hilâfet’in nasıl bir eğitim sistemi sunup da ümmeti zirveye ulaştırdığını gözler önüne serdik.

Eskiden olduğu gibi medeniyetin altın çağını geri getirmek, ancak İslâm şeriatından istinbat edilen siyasi iktisadi ve sosyokültürel nizamların bir parçası olan İslâmi eğitim nizamını tatbik etmekle olur. Bu altın çağa götüren kılavuz billur gibi ortadadır. Zira o, varlığını yüzyıllarca sürdürmüştür.

İşte o şanlı günlerimizi geri getirmek, İslâm ümmetini tekrar muzaffer kılmak, İslâm’ın esenliğinin yeryüzündeki tüm insanlığa ulaşması ve İslâm medeniyetine hayırlarla katkıda bulunacak gençliğimizi oluşturma idealimizin gerçek olması için bu özel sayımızı eğitim ve gençliğimize ayırdık.

Bugün çektiğimiz zahmetler yarın meyvesini verecek, biz de onları sevgili gelecek nesillerimize ileteceğiz. Bu sayımızın ümmete büyük etki bırakmasını yürekten temenni ediyorum.


Genel Yayın Yönetmeni

Kurtuluş SEVİNÇ

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Mahmut Kar BİLGİNİN LAİKLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİMİN GERÇEK AMACI

Dr. Nazreen NAVAZ ALTIN BİR NESLİ VE MEDENİYETİ İHYA ETMEK

Yusuf Yavuzkan HİLÂFET’İN GÖLGESİNDE GÜZİDE BİR YÜKSEKÖĞRETİMİN İNŞA

Cahit Toprak İSLÂM BELDELERİNDEKİ EĞİTİM KRİZİNİN NEDENLERİ

Haluk Özdoğan ASOSYAL VE APOLİTİK GENÇLİK

Ahmet Sapa TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN BOZUKLUKLARI

Abdurrahim Şen STATÜKO KATALİZÖRÜ NASIL OLUNUR/EĞİTİLİR?

Süleyman Uğurlu ESERİNİZLE ÖVÜNÜN

Abdulmelik Kılıç İSLÂM'DA ÖĞRETMEN NASIL OLMALI?

Emrah Akay İSLÂM VE BATI MEDENİYETLERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELER

Musa Bayoğlu GENÇLİĞİN VE GELECEĞİN TEK REÇETESİ

Gamze Gürsoy ANNE KARNINDAN OKULA KADAR İSLÂMİ TERBİYE VE EĞİTİM

Hakan Bolat EĞİTİMDE AİLENİN ÖNEMİ

Burhan Ercan HİLÂFET’İN YOKLUĞUNDA İSLÂMİ EĞİTİM REHBERLİĞİ

Abdullah İmamoğlu SULTANU’L ULEMA İZZ BİN ABDİSSELAM

Mustafa Küçük İLMİ İLE ÂMİL BİR TALEBE MÜCAHİD İBNİ TEYMİYE

Fika Komara KALİTELİ BİR EĞİTİM NASIL OLMALI

Serdar Yılmaz İLİM ÇİN’DE DE OLSA GİDİP ALINIZ

TAVSİYE MAKALE

ANNE KARNINDAN OKULA KADAR İSLÂMİ TERBİYE VE EĞİTİM

Gamze Gürsoy

Evladını kendine, ailesine ve topluma faydalı, önemli, saygıdeğer, bağımsız, hür ve her türlü sorunun üstesinden gelebilecek seçkin bir kişilik olarak yetiştirebilmek dünyanın her yerinde, her dinden, her toplumdan ebeveynin en önemli hedefidir. Bu hedef, Müslüman anne baba için çok daha ayrı bir öneme sahiptir. Zira Müslüman anne baba, iman ettiği yaşam tarzının bir parçası olarak, evladını sadece dünya hayatına değil, ahiret hayatına, ölümsüz, sonsuz mutluluk ve nimetlerle dolu hayata hazırlama özen ve gayreti içindedir.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com