KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

İnsanoğlu, hayata dair çözümlerinde birtakım düşünce ve görüşleri referans almış, hayatını bu referanslar ışığında şekillendirmiştir. Bu referanslar kimi zaman vahiy kaynaklı olurken kimi zaman da insan dehasından neşet etmiştir. İslâm gibi vahiy kaynaklı fikir ve çözümler ve kapitalizm ile komünizm gibi insan “dehası” kaynaklı fikir ve çözümler kapsamlı, kuşatıcı ve esasi olmaları yönüyle sair düşüncelerden ayrılmış, barizleşmiş ve ideolojik bir mahiyet kazanmışlardır. Bu yönleriyle insan, hayat ve kâinatın öncesine ve sonrasına dair esasi bir fikir/akide ortaya koymuşlar; hayata dair çözümlerini de bu esasi fikirden neşet ettirmek suretiyle birer “ideoloji” olarak varlık göstermişlerdir.

Bu sayımızda, kapitalist ve komünist ideolojilerin düşünsel altyapısında kendilerine yer bulmuş ya da Batı’nın dünya görüşünden neşet etmiş bazı fikirleri inceleyeceğiz.

“Batılı Fikir Akımları ve Toplumları İfsat Eden İzmler” başlığıyla yayımlanan bu dönemki dergimizde, birbirinden değerli yazarlarımızca mercek altına alınan konular sizleri bekliyor olacak…

Yazarımız Serdar Yılmaz, “Batı’nın Düşünce Tarihine Genel Bir Bakış” başlığı altında Batı düşünce tarihinin geçirdiği evreleri sizler için kaleme aldı. “Çağdaş Batı Düşüncesinin Putu: Pozitivizm ve Bilimcilik” başlığıyla Dr. Abdurrahim Şen kutsallığa dönük tüm kabulleri yıkarak yerine sadece bilimi kabul eden Batı düşüncesini, Batı’da bilimsel düşünmenin yükseliş sürecini, pozitivist düşüncenin din ile savaşını, bilimsel metodun düşünmede tek metot kabul edilmesinin yanlışlığını ve pozitivizmin Müslüman zihinlerdeki tahribatını gözler önüne serdi. Batı’nın kutsal değeri olarak özgürlükler düşüncesi, Liberalizmin doğuşu ve yükselişi, Müslümanların hayatlarında özgürlükler fikrinin etkileri ile İslâm’ın özgürlüklere bakışı gibi konuları, “Özgürlükler Düşüncesi ve Liberalizm” başlıklı Mahmut Kar makalesinde bulacaksınız.

Ayrıca “Hakikati İfsat Eden Düşünce: Rasyonalizm/Akılcılık” makalesini İbrahim Er’den, “İnsanı İfsat Eden Düşünce: Hümanizm/İnsancılık” başlıklı yazıyı da Ahmet Sivren’den okuyacaksınız.

“Modernizm ve Post Modernizm” hakkında bilinmesi gerekenleri ise Bekir Kurtuluş’un makalesinde bulacaksınız. Yine yazarımız Hakan Bolat “Batılı Toplumların Yaşam Felsefesi: Pragmatizm/Faydacılık” konusunu irdeliyor. Son zamanlarda Müslümanların gündeminde fazlasıyla yer kaplayan “Fıtratı İfsat Eden Batılı Düşünceler: Ateizm ve Deizm” konusunu Musa Bayoğlu hazırladı. Cahit Toprak “Determinizm/Sebepler, Sonuçları Doğurur mu?” başlığıyla dergimizin sayfaları arasında okumanızı bekleyen yazarlarımızdan…

“Nasyonalizm/Milliyetçilik ve Ulus Devletler” konusunu Ahmet Sapa kaleme alırken “Gaye Vasıtayı Meşru Kılar Diyen Müfsit Düşünce: Makyavelizm” başlığıyla da Kadir Kaşıkcı makalesini hazırladı.

“Bencilliği Fırsat Sayan Düşünce: Oportünizm/Fırsatçılık” başlığıyla Yusuf Yavuzkan fırsatçılığı; “Batılı Mistisizm/Gizemcilik Düşüncesi ve Müslüman Zihinler” başlığıyla Abdullah İmamoğlu gizemcilik düşüncesini masaya yatırdı.

“Yaratıcıya Söz Hakkı Tanımayan Sekülarizm/Laiklik” konusunu Yılmaz Çelik, “Materyalizm Akidesi ve Ondan Fışkıran İdeoloji: Sosyalizm” konusunu Fatih Doğdu kaleme aldı.

Son olarak; Müslümanların tüm bu fikir akımlarından nasıl etkilendiğini, bu fasit düşüncelerin toplum içerisinde nasıl yayıldığını, Müslümanların şer’î hükümlere muhalif olan bu düşünceleri hayatlarında nasıl uyguladıklarını, bu düşüncelerin toplumda yer etmesi için hangi propaganda araçlarının kullanıldığını ve Müslümanların içerisinde bulundukları bu vahim duruma düşmelerinde bu düşüncelerin etkisi ile bu etkiden kurtulmanın çözümlerini bendeniz, “Bu Fikrî Akımların İslâm Dünyasına Tesiri” başlığı altında ele almaya çalıştım…

Bir başucu eseri ve başvuru kaynağı olması umuduyla hazırladığımız bu sayımızın, siz değerli okurlarımızın düşün dünyasına küçük de olsa bir katkı sağlamasını ve Müslümanların içine düşürüldüğü inhitattan çıkışa bir vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Çaba bizden, muvaffakiyet Allah’tandır!

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Serdar Yılmaz BATI DÜŞÜNCE TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Abdurrahim Şen ÇAĞDAŞ BATI DÜŞÜNCESİNİN PUTU: POZİTİVİZM VE BİLİMCİLİK

Mahmut Kar ÖZGÜRLÜKLER DÜŞÜNCESİ VE LİBERALİZM

İbrahim Er HAKİKATİ İFSAT EDEN DÜŞÜNCE: RASYONALİZM/AKILCILIK

Ahmet Sivren İNSANI İFSAT EDEN DÜŞÜNCE: HÜMANİZM/İNSANCILIK

Bekir Kurtuluş MODERNİZM VE POSTMODERNİZM

Hakan Bolat BATILI TOPLUMLARIN YAŞAM FELSEFESİ: PRAGMATİZM/FAYDACILIK

Musa Bayoğlu FITRATI İFSAT EDEN BATILI DÜŞÜNCELER: ATEİZM VE DEİZM

Cahit Toprak DETERMİNİZM: SEBEPLER, SONUÇLARI DOĞURUR MU?

Ahmet Sapa NASYONALİZM/MİLLİYETÇİLİK VE ULUS DEVLETLER

Kadir Kaşıkcı GAYE VASITAYI MEŞRU KILAR DİYEN MÜFSİT DÜŞÜNCE: MAKYAVELİZM

Yusuf Yavuzkan BENCİLLİĞİ FIRSAT SAYAN DÜŞÜNCE: OPORTÜNİZM/FIRSATÇILIK

Abdullah İmamoğlu BATILI MİSTİSİZM/GİZEMCİLİK DÜŞÜNCESİ VE MÜSLÜMAN ZİHİNL

Yılmaz Çelik YARATICIYA SÖZ HAKKI TANIMAYAN SEKÜLARİZM/LAİKLİK

Fatih Doğdu MATERYALİZM AKİDESİ VE ONDAN FIŞKIRAN İDEOLOJİ: SOSYALİZM

Kurtuluş Sevinç FİKRÎ AKIMLARIN İSLÂM DÜNYASINA TESİRİ

TAVSİYE MAKALE

FİKRÎ AKIMLARIN İSLÂM DÜNYASINA TESİRİ

Kurtuluş Sevinç

Giriş

Tarihin başlangıcından günümüze kadar insanlar çok değişik siyasal ve ekonomik sistemler altında hayatlarını idame ettirmişler, monarşiler, oligarşiler, değişik demokrasi tipleri ve farklı diktatörlükler onları esir almıştır. Yine insanlık değişik dönemlerde bazı medeniyetlerin yükselişine bazılarının da çöküşüne şahit olmuştur.

Günümüz İslâm coğrafyası da Batı’nın karanlık döneminin yaşandığı bir zaman diliminde vahyin aydınlığı ile şereflenmiştir. 14 asır süren bu aydınlık, İslâm’la şereflendiklerini unutanları ona sırt çevirdiklerinde de zelil etmiştir. Şu an işte bu süreci, çöküntüyü yaşamaktayız. Tabii ki bu çöküntünün yüzyıllara dayanan bir geçmişi söz...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

"TÜRDEB" Türkiye Dergiler Birliği üyesidir

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com